|     தொழில்நுட்பக் கல்வி இயக்ககம் - ஈகை பெருநாள் (ரமலான் பண்டிகை) முன்னிட்டு ஏப்ரல் 2024 - பட்டயத் தேர்வுகள் தேதிகளை ஒத்தி வைத்தல்    Click Here     |    

Discover More

Popular Courses

Electronics and Communication Engineering

Diploma

The Department of ECE was established in the year 1996. Thus from a Alumni modest beginning in 1996

DECE

Basic Engineering

Diploma

The Department of Basic Engineering was established in the year 1984. Thus from a modest beginning in 1984

DBE

Civil Engineering

Diploma

The Department of Civil Engineering was established in the year 1984. Thus from a Faculty modest beginning in 1984

DCE

Mechanical Engineering

Diploma

Department of Mechanical Engineering was established in the year 1982 with an annual intake of 60 students

DME

Electrical and Electronics Engineering

Diploma

The Department of EEE was established in the year 1984. Thus from a modest beginning in 1984

DEEE

Modern Office Practice

Diploma

AICTE in the Letter NO.F NO. P-32/2002/7127 dt 2-7-2002 has approved for re-naming the course as Diploma in Modern Office Practice

DMOP

Information Technology

Diploma

The Department of IT was established in the year 2001. Thus from a modest beginning in 2001

DIT

Garment Technology

Diploma

The Diploma in GT was commenced in the year 2007 with an intake of 60 as self-supporting course

DGT

Electronics (Robotics) Engineering

Diploma

The department offers under diploma program in Electronics (Robotics) Engineering (DER) was commended in the year 2003

DE(R)

PHYSICAL EDUCATION

"All work and no play makes Jack a dull boy" says an English proverb. With a view to educate youngsters in concept of good health through body fitness and sportive spirits

PE

News Letter

AICTE News

News and Events